Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

Urząd Gminy Sitno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ugsitno@sitno.gmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część filmów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Prokopowicz, k.prokopowicz@sitno.gmina.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (84)6113953. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informujemy, że na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) Wójt Gminy Sitno z dniem 1 września 2020 roku powierzył Panu Krzysztofowi Prokopowiczowi pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Sitno.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy,

3.  monitorowanie działalności Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4.  przedstawianie Wójtowi Gminy Sitno bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Koordynator do spraw dostępności – Krzysztof Prokopowicz

Dane kontaktowe;

Tel. 84 611 39 40 wew. 53

e-mail: k.prokopowicz@sitno.gmina.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Sitno

Do budynku prowadzą 3 wejścia na parterze. Jedno i drugie wejście do Urzędu Gminy Sitno, trzecie wejście przeznaczone jest do obsługi interesantów przez GOPS Sitno. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze (wykonano podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi). Na parkingu Urzędu Gminy wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Część Urzędu Gminy usytuowana jest na pierwszym piętrze, ale podatki i opłaty lokalne, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz w części referat administracyjno-organizacyjny umiejscowione są na parterze budynku. Na parterze również w razie konieczności odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów przez Wójta Gminy oraz obsługa z zakresu spraw co dzień obsługiwanych na piętrze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak toalety dla niepełnosprawnych w budynku. W budynku brak jest windy i pętli indukcyjnej.

Aktualizacja dnia 31.03.2022 r.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami 

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Sitno.

Lp.

Zakres działalności

Realizujący działania

Sposób realizacji

Termin

1.       

Przekazywanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności.

Koordynator

 

Zamieszczenie na stronie internetowej http://sitno.gmina.pl/ oraz stronie podmiotowej BIP.

Wrzesień

2020 r.

2.       

Sporządzenie Planu działa na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

Koordynator

Opracowanie Planu działania do Zatwierdzenia Wójtowi Gminy Sitno.

Październik 2020 r.

3.       

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

a)      Architektonicznym,

b)      Cyfrowym,

c)      Informacyjno – Komnikacyjnym.

 

Koordynator

 

 

Podanie na stronie internetowej http://sitno.gmina.pl/ oraz stronie podmiotowej BIP informacji adresowych               i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja               w całym okresie działania.

 

 

 

 

 

 

 

4.       

Analiza stanu obiektu Urzędu Gminy Sitno pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

Koordynator

Referat - Utrzymania                i Rozwoju Infrastruktury

 

Przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym

Realizacja               w całym okresie działania.

 

5.       

Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej             w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne.

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://sitno.gmina.pl/ oraz stronie podmiotowej BIP informacji wynikających            z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego

Wg. Potrzeb.

6.       

Monitorowanie działalności Urzędu Gminy Sitno o której mowa w art.14 ust 1 ustawy w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnienie adresów stron internetowych do instytucji realizujących pośrednio zadania wynikające z ustawy.

Koordynator

 

Współpraca                              z Kierownikami Referatów w zakresie poprawy dostępności.

Cały okres.

7.       

Sporządzenie Raportu                    o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy.

Koordynator

 

Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Sitno, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://sitno.gmina.pl/ oraz stronie podmiotowej BIP.

Pierwszy raport sporządzany            w terminie do 31.03.2021 r. kolejny.                    w terminach przewidzianych w ustawie (art. 11 ustawy).

 

Sporządził:                                                              

Koordynator ds. dostępności                                   
Krzysztof Prokopowicz

 

                                               Zatwierdził:

                                       Wójt Gminy Sitno

 Krzysztof Seń

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij