I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

 

Na koniec 2016r. gmina posiadała 236,04 ha gruntów. Obecny stan ich zagospodarowania jest następujący:

 

w dzierżawie, najmie, użyczeniu – 9,341 ha

 

Gruty wg klasyfikacji:

 

w użytkowaniu wieczystym – 0,31 ha

 

grunty pod drogami – 204,30 ha

 

grunty zabudowane pozostałe – 18,12 ha:

 

tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 6,71 ha

 

grunty rolne zabudowane – 0,58 ha

 

 tereny różne –1,01 ha

 

grunty orne – 2,96 ha

 

grunty pod wodami- rowy – 0,10 ha

 

tereny zurbanizowane niezabudowane – 0,42 ha

 

grunty inne – 0,30 ha

 

nieużytki  – 0,45 ha

 

tereny zabudowane pozostałe hydrofornie – 0,78 ha

 

 

W roku 2016 rozdysponowano ogółem – 0,52 ha w sposób następujący: 

 

sprzedano w formie przetargu nieograniczonego – 0,52 ha

 

W roku ubiegłym z gospodarki gruntami gmina uzyskała dochody ogółem – 92 299,01 zł  z tytułu:

 

- sprzedaży –  57 625,00 zł,

 

- użytkowania i użytkowania wieczystego – 1 771,68 zł,

 

- dzierżawy i najmu  – 23 757,48 zł

 

Zakupiono działki o pow. 0,1279 ha na kwotę  – 34 262,00 zł