Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) utworzona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która nakłada nowe obowiązki na właścicieli/zarządców budynków/lokali.

Zgodnie z ww. ustawą każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

 

 

Terminy:

 

·         dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (od dnia 1 lipca 2021 r.) na złożenie deklaracji

·         dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła lub spalania paliw

 

Deklarację będzie można złożyć po 1 lipca 2021 r.:

 

  • w formie elektronicznej bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl
  • w formie papierowej – wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą grzywny.