LINK DO FILMU:

https://sitno.sesja.pl/portal/videos/ae92052d-4c58-40fc-8b4a-768ea90631bc

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4.     Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

5.     Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:

a)     w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (260),

b)     w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Stanisławce (261),

c)     w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sitno, położonej w Sitnie, oznaczonej jako działka ewid. nr 532/8 (262),

d)     w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2022”(263),

e)     w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej: Gminny Żłobek w Sitnie oraz ustalenia jej statutu (264),

f)       w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sitno na rok 2021 (265).

6.     Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym – omówienie projektu budżetu na 2022 r.

7.     Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

8.     Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/Władysław Wydmański