Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitno za 2018 rok  

 

 

 

I. Wstęp

 

1. Cel przygotowania analizy

            Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitno, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy

            Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).

 

II. Zagadnienia ogólne

            W okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowane było przez firmę EKOMEGA Legieć Małek Sp. j. ul. Szklarniowa 1 C, 22-400 Zamość, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.    

            Na terenie Gminy Sitno funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji,  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków (powstałe w gospodarstwie domowym).

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za osobę:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie – 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,                                     

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami uzależniona jest od pojemności pojemnika/worka, zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc, a selektywnie zebrane odpady odbierane są nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

            Na terenie Gminy Sitno nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie z zawartą umową przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpady przekazywane były do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Odpady zielone gromadzono na terenach nieruchomości w kompostownikach.

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

            W 2018 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych             

            Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sitno  zamknęły się kwotą 437 140,39 zł. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości     i porządku w gminach składały się na nie koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) obsługi administracyjnej systemu.

            Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2018 r.
– 31.12.2018 r. kształtują się następująco:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 411 676,15 zł;

- naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 449 871,89 zł;

- nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 42 514,79 zł.

            Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. Wobec osób, które nie złożyły deklaracji wszczynane są wymagane prawem postępowania administracyjne.

            W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia.

 

4. Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. – 6792.
W deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych w Urzędzie Gminy ujętych zostało 5299 osób. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z przebywania części osób poza miejscem stałego zameldowania.    

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12     

Gmina Sitno przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.       

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

Kod wytwarzanych odpadów komunalnych

Rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych

Masa wytwarzanych odpadów komunalnych

 [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

4,500

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

42,470

15 01 07

Opakowania ze szkła

87,490

16 01 03

Zużyte opony

16,100

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

2,680

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

0,1850

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,200

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji 

17,820

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

502,500

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

3,880

RAZEM

677,825

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 0 % (przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie
40 %).

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 32,96 %
(przy wymaganym minimalnym poziomie 30 %).

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 % (przy wymaganym minimalnym poziomie 50 %).

 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zostały poddane procesom przetwarzania – R12 w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. W wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie zostały wytworzone frakcje odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składowania.

 

            Niniejsza analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitno w 2018 r. pozwala ocenić system pozytywnie. Przede wszystkim należy zauważyć, że gmina osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy:

- recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

- ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

 

Sporządziła: Agata Grosman

Wójt Gminy Sitno
/-/ Krzysztof Seń