Wójt Gminy Sitno

 informuje, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać do 13 września 2019 r.

Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Gminy Sitno pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu od godz. 700 do godz. 1500.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy dokonywać według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (po zmianie).

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa, posiadająca prawo wybierania, tj. osoba która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Wójt Gminy Sitno

/-/ Krzysztof Seń