LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=wtVd328_y5M

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;

5. Debata nad raportem o stanie gminy

6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sitno za 2018 rok (51);

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżetu za 2018 r. (52);

- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok (53);

- w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zamojskiemu z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania w latach 2019-2020 (54);

- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (55);

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (56);

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019–2026 (57);

7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański