ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SITNO ZA 2018 ROK

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Sitno za 2018 r. w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Sitno za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Sitno. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sitno odbędzie się 14 czerwca 2019 r.                      w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 13 czerwca 2019 r. (czwartek), do godziny 15 00 w pokoju nr. 3 Urzędu Gminy Sitno, Sitno 73.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny w załączeniu poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Sitno (pok. 11) oraz w pokoju nr.3.

 

                                                                                 

 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Władysław Wydmański

 

Załącznik:

1.      Formularz zgłoszenia w debacie;