Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJOgłoszenie nr 653975-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

Gmina Sitno: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sitno, krajowy numer identyfikacyjny 950368575, ul. Sitno  73 , 22-424   Sitno, woj. brak, państwo Polska, tel. 84 6113940, e-mail ugsitno@sitno.gmina.pl, faks 84 6112302.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.sitno.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona przez wykonawcę, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie pisemnej ( pocztą, przez kuriera, osobiście do siedziby Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno – sekretariat, pok. nr 9 do dnia 06.12.2018 r. do godz. 10:00


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer referencyjny: B.271.8.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej - całodobowej do punktów poboru energii szczegółowo opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 595 897 kWh i jest jedynie przybliżoną ilością zapotrzebowania, która w trakcie wykonywania umowy, może ulec zmianie. Faktyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli mniejsze lub większe, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców. Ewentualna zmiana ilości zakupionej energii, w szczególności spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla poszczególnych Odbiorców, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE nie będą skutkować obciążeniem Zamawiającego ani odbiorców dodatkowymi kosztami. 3. Poszczególni Odbiorcy uprawnieni są do zmiany ilości PPE tzn.: zmniejszenia lub zwiększenia w stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 6 do SIWZ. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie odbiorcy złożone Wykonawcy. 4. Faktyczna ilość pobranej przez Odbiorców energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w punktach poboru według cen określonych w ofercie, które będą obowiązywały przez cały okres trwania zawartej umowy. 5. Zamawiający, Gmina Sitno, w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać odrębne faktury dla poszczególnych Odbiorców wymienionych poniżej oraz dostarczać wystawione faktury do ich siedziby: a) Gmina Sitno, Sitno 73, 22-424 Sitno; b) Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72, 22-424 Sitno; c) Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic C.L., Kornelówka, Sitno 41, 22-424 Kornelówka; 6. Okres rozliczeniowy za pobraną energię czynną tożsamy będzie z okresem rozliczeniowym stosowanym dla PPE Odbiorcy przez OSD. Dla pełnej czytelności wystawianych faktur okresy rozliczeniowe muszą pokrywać się z okresami odczytów dokonywanych przez OSD dla poszczególnych PPE. 7. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarte zostaną oddzielne umowy na zakup energii elektrycznej dla poszczególnych Odbiorców. Aktualne umowy są rozdzielone (oddzielna umowa na zakup energii i oddzielna na usługę dystrybucyjną) z wyjątkiem 2 punktów poboru (PLZKED100059487508, PLZKED100055449678), które posiadają umowy kompleksowe. Umowy dystrybucji z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej OSD (PGE Dystrybucja S.A. oddział Zamość) są zawarte na czas nieokreślony oddzielnie przez poszczególnych Odbiorców. W przypadku 2 punktów poboru z umowami kompleksowymi, Zamawiający wypowie aktualne umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 28.02.2019 r. Usługa sprzedaży energii elektrycznej dla tych punktów będzie świadczona od 1.03.2019 r. Wykonawca będzie zobowiązany do wystąpienia do OSD o zawarcie umów dystrybucyjnych dla ww. punktów poboru z umowami kompleksowymi działając w imieniu Zamawiającego. 8. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przez poszczególnych Odbiorców wymienionych w pkt 5 zgodnie z przyporządkowanymi PPE, a operatorem systemu dystrybucyjnego OSD. 9. Wykonawca zobowiązany będzie w oparciu o udzielone pełnomocnictwo do zgłoszenia w imieniu własnym i Odbiorców umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla poszczególnych Odbiorców. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca będzie zobowiązany o poinformowaniu Zamawiającego i Odbiorców o zaistniałym fakcie na piśmie. 11. W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie w oparciu o udzielone pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Odbiorców wymienionych w pkt 5, wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia lub zawarcia umów. 12. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru w terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez Odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej. 13. Zamawiający informuje, że po raz kolejny przeprowadza procedurę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych. 14. Zamawiający informuje, że na dzień ogłoszenia postępowania obowiązują umowy: a) rozdzielone na czas określony do 31.12.2018 r. zawarte z Orange Polska S.A.; b) kompleksowe na czas nieokreślony (z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia) zawarte z PGE Obrót S.A. dla PPE o nr PLZKED100059487508, PLZKED100055449678; c) rozdzielone na czas nieokreślony z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość na dystrybucję energii elektrycznej. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz Odbiorców, punktów poboru itp. zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiący integralną część niniejszego SIWZ. 16. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formularzu ofertowym, że w przypadku wyboru jego oferty i podpisania umowy będzie posiadał zawartą umowę generalną OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Odbiorców za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej OSD przez okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi za pomocą weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w tym celu Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi obowiązującą w okresie zamówienia koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia. (zał. nr 3 do siwz).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia. (zał. nr 3 do siwz).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie (według wzoru w Załączniku nr 7) o przynależności lub brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: zmiana adresu/siedziby Zamawiającego, odbiorcy/płatnika/Wykonawcy; zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego, odbiorcy/płatnika /Wykonawcy; zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału                            w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki

odpowiedzi na pytania do przetargu (819.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi do przetargu (214.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ- energiia 2019 (628kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 do siwz (396.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 do siwz (356.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 do siwz (360kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 do siwz (369.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał nr 5 do SIWZ proj. umowy (697.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia Sitno (826.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 7 do siwz (538.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 do siwz (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 do siwz (90kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 do siwz (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 do siwz (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 7 do siwz (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (350.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - energia (438.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2018-11-28 11:45:24
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2018-11-28 11:52:37
Ostatnia zmiana:2018-12-10 13:54:38
Ilość wyświetleń:468

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij