Sitno, 2018-11-27

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję „ II ” sesję Rady Gminy Sitno na dzień 29 listopada 2018 r. na godz. 1400.

 

Proponowany porządek obrad:                                            

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

5.      Podjęcie uchwał:

-        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitno (3);

-        w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sitno (4);

-        w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego (5;)

-        w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego (6);

-        w sprawie powołania Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju oraz ustalenia jej składu osobowego (7);

-        w sprawie powołania Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu oraz ustalenia jej składu osobowego (8);

-        w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego (9);

-        w sprawie ustalenia zasad, na których Radnym Rady Gminy Sitno przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych (10);

-        w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sitno. (11);

-        w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Sitno – posiłek  w szkole i w domu na lata 2019-2023” (12);

-        w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (13);

-        zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych (14).

-        w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2019 r. (15)

6.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

7.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

8.      Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Władysław Wydmański