LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=qVg3R_DZqN4

Porządek obrad:                               

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sitno (308);
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno dotyczącej działek nr 440/8, 440/9 i 440/10 położonych w obrębie geodezyjnym Jarosławiec (309);
 • w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2019” (310);
 • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2019 r. (311)
 1. Omówienie projektu budżetu na 2019 r. (dyskusja)
 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki