Sitno, 2018-04-20

ZAWIADOMIENIE

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Sitno na dzień 27 kwietnia 2018 r. na godz. 1200 

 

 

Proponowany porządek obrad:

                                              

1.      Otwarcie obrad sesji.

 

2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

 

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

5.      Podjęcie uchwał:

-        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
na 2018 rok (268)

-        zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (269)

-        w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sitno (270);

-        w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 r. (271)

-        zmieniająca uchwałę w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sitno (272)

6.      Ocena zasobów pomocy społecznej.

7.      Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno za rok 2017.

8.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

9.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

10.  Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Krzysztof Klikicki