Sitno, 2018-02-23

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Sitno na dzień 02 marca 2018 r. na godz. 1200.

 

 

Proponowany porządek obrad:

                                              

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2018 r. (254);

-        w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Miastu Zamość (255);

-        w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (256);

6.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

7.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

8.      Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Krzysztof Klikicki