Sitno, 2018-01-19

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Sitno na dzień 26 stycznia 2018 r. na godz. 1200.

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (251);

-        w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej (252);

-        w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. (253);

6.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

7.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

8.      Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Krzysztof Klikicki