LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=kKBwTNr85A4

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (242);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017-2026 (243);
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (244);
- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (245);
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki