Jarosławiec, 01.12.2017 r.

 

Numer sprawy: SP/PW/352/2017

Nazwa zadania: Usługa dostarczania gorących posiłków do szkoły na rok 2018.

I.  Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu

Jarosławiec 190, 22-424 Sitno

Tel. 846112028

E-mail: jaroslawiecszkola@wp.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Tekst jednolity: DzU z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami. Zmiana: Dz.U. z 2016 r., poz. 1020. Zamówienie przeprowadzane jest na podstawie Art. 138o – usługi społeczne. 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa dostarczania gorących posiłków do szkoły na rok 2018.

Przeznaczenie i ilości posiłków:

1.       Posiłki dla przedszkola:

Śniadania 20 400

Obiady 20 400

Podwieczorki 20 400

2.       Posiłki dla szkoły podstawowej:

 

Obiady dwudaniowe w szkole podstawowej 20 000

Dostawa codzienna w termosach - oddzielnie szkoła podstawowa, oddzielnie przedszkole

Wydawanie posiłków po stronie szkoły

Śniadanie dowóz do 8:45

Obiad, podwieczorek od 10:00 do 10:30

Podana ilość porcji jest szacunkowa

Jest to uśredniona ilość oszacowana na podstawie ilości posiłków zamówionych od 02.01.2017 r. do 30.11.2017 r. i służy wyłącznie do wyceny oferty.

Zmiana ilości zamawianych posiłków nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

Posiłki dla uczniów szkoły podstawowej dostarczane będą w dni nauki szkolnej, dla dzieci z przedszkola w dni  pracy przedszkola oraz inne dni wskazane w zamówieniach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków w stu procentach zgodnie z zasadami żywienia i jadłospisem, który przedkłada Zamawiający – zgodnie z załącznikiem nr 9, 9a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu. Zmiany jadłospisu dokonywane będą w porozumieniu z Wykonawcą.

Warunkiem płatności za daną partię posiłków jest każdorazowe zatwierdzenie ich zgodności z SIWZ przez Dyrektora Szkoły lub wyznaczonego przez niego pracownika.

Wszystkie posiłki muszą być przygotowywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, 1893, z 2016 r. poz. 65, 1228. z późniejszymi zmianami).


Posiłki muszą być przygotowane z pełnowartościowych, świeżych, naturalnych produktów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.

Nie dopuszcza się mięsa i przetworów z puszek konserwowych,

Dostawa musi odbywać się w naczyniach przystosowanych do przewozu żywności  i zapewniających właściwą ochronę, temperaturę oraz środkami transportu  przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne,

Dostarczane posiłki muszą być gotowe do spożycia bez konieczności dodatkowych przygotowań.

Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia technologa żywienia zbiorowego lub dietetyka, który będzie sprawował kontrolę dostarczanych Zamawiającemu posiłków. Wymieniony technolog żywienia zbiorowego lub dietetyk powinien potwierdzać zgodność dostarczanych każdorazowo Zamawiającemu posiłków w postaci podpisu na Zamówieniu Dziennym.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przygotowania i dostawy posiłków z zachowaniem aktualnych norm żywienia, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia oraz posiadać instrukcję i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP w zakresie żywienia dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej.

Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.

Wykonawca musi posiadać aktualną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zezwalającego na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem.

Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

Wykonawca zadba o czystość termosów w których odbywać się będzie transport posiłków. 

Temperatura wydawanego  posiłku winna mieścić się w granicach 80-90 stopni Celsjusza, z wyjątkiem posiłków, które z zasady podaje się „na zimno” np.: jogurty

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz w SIWZ, jest nieświeży, kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.           

Koszt posiłku wskazany w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z jego wykonaniem, przygotowaniem, dostawą.

Wytyczne zasad żywienia i jadłospisu np. rodzaj potraw, skład, gramatura, kaloryczność,  musi być zgodna z załącznikiem nr 9, 9a do SIWZ.

Wykonawca musi dostarczać posiłki w 100 % zgodnie z zasadami żywienia i jadłospisem: w pierwszym dniu dostarczenia posiłków Wykonawca dostarczy dania z pierwszego dnia jadłospisu, drugiego dnia z drugiego dnia jadłospisu i dalej w kolejne dni analogicznie – z wyjątkiem sytuacji gdy posiłki mięsne wypadają w piątek, wówczas zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany tego dania na danie jarskie z innego dnia jadłospisu.

Podany przez Zamawiającego w załączniku nr 9a do SIWZ jadłospis będzie powtarzany cyklicznie.

CPV: 55524000-9  Usługi dostarczania posiłków do szkół

IV. Termin wykonania zamówienia

02.01.2018 - 31.12.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

1) Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

3) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do należytego wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

VI. Wykaz oświadczeń, dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

- Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; tj. wykaz minimum 1 usługi cateringowej polegającej na dostarczaniu posiłków do szkół lub przedszkoli lub szkół i przedszkoli na kwotę minimum 80000,00 złotych brutto, poświadczona referencjami (usługa musi być świadczona nieprzerwanie jednemu wykonawcy przez 1 rok szkolny lub okres zawarty w jednym roku kalendarzowym) – załącznik nr 5

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. minimum 1 technolog żywienia zbiorowego lub dietetyk z minimum 24 miesięcznym stażem pracy przy kontrolowaniu, nadzorowaniu, przygotowywaniu i dostawy posiłków do przedszkoli lub szkół lub przedszkoli i szkół - załącznik nr 6

- Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 tj.

a. jeden termos zdolny pomieścić 500 szt. pierogów lub kopytek ułożonych w maksymalnie 2 warstwy –

b. jeden piec konwekcyjno parowy w którym można jednorazowo przygotować min. 100 porcji np. kotletów, udek, gołąbków. Piec konwekcyjno parowy z odpowiednim atestem.

c. zmywalnia do naczyń

- Oświadczenie o deklarowanym czasie dostawy: od momentu przygotowania potrawy do jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego (poświadczone mapą z zaznaczonym punktem przygotowania potraw oraz docelowym punktem dostawy posiłków tj. siedziby zamawiającego) – załącznik nr 8

- Dokument zaświadczający posiadanie instrukcji i procedur z zakresu bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP w zakresie żywienia dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej

VII. Wykaz oświadczeń, dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1,  ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w formie oryginału) – załącznik nr 3a

3. Zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2

4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

(w formie oryginału) oraz:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

- Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; tj. wykaz minimum 1 usługi cateringowej polegającej na dostarczaniu posiłków do szkół lub przedszkoli lub szkół i przedszkoli na kwotę minimum 80000,00 złotych brutto, poświadczona referencjami (usługa musi być świadczona nieprzerwanie jednemu wykonawcy przez 1 rok szkolny lub okres zawarty w jednym roku kalendarzowym) – załącznik nr 5

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. minimum 1 technolog żywienia zbiorowego lub dietetyk z minimum 24 miesięcznym stażem pracy przy kontrolowaniu, nadzorowaniu, przygotowywaniu i dostawy posiłków do przedszkoli lub szkół lub przedszkoli i szkół - załącznik nr 6

- Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 tj.

a. jeden termos zdolny pomieścić 500 szt. pierogów lub kopytek ułożonych w maksymalnie 2 warstwy –

b. jeden piec konwekcyjno parowy w którym można jednorazowo przygotować min. 100 porcji np. kotletów, udek, gołąbków. Piec konwekcyjno parowy z odpowiednim atestem.

c. zmywalnia do naczyń

- Oświadczenie o deklarowanym czasie dostawy: od momentu przygotowania potrawy do jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego (poświadczone mapą z zaznaczonym punktem przygotowania potraw oraz docelowym punktem dostawy posiłków tj. siedziby zamawiającego – najszybszą trasą) – załącznik nr 8

- Dokument zaświadczający posiadanie instrukcji i procedur z zakresu bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem zasad HACCP w zakresie żywienia dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1,  ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3;

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w formie oryginału) – załącznik nr 3a

 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

3. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie.

1)   Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Usługa dostarczania gorących posiłków do szkoły na rok 2018"-

nie otwierać przed 12.12.2017 r., godz. 12.15"

3)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

UWAGA!!!

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.12.2017 r. do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego: sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 12.12.2017 r. do godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego: gabinet dyrektora szkoły

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cena oferty to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usługi (Dz.U. poz. 915).

2. Cena podana w formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna.

4. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrową, a ceną podaną słownie, Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie.

5. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.

6. Cena za przedmiot zamówienia to cena ryczałtowa.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

-      Oceny ofert będzie dokonywał zamawiający. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

-      W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Opis kryteriów oceny:
A) nazwa kryterium: cena,  waga: 60%

            Oferent, który zaproponuje najniższą cenę otrzymuje 60 pkt.,

pozostali punktację otrzymują wg wzoru:  C = Cn/Cx x 60% *100 punktów

 gdzie Cn – cena najniższej ważnej oferty, Cx – cena rozpatrywanej oferty, C – ilość punktów rozpatrywanej oferty w kryterium cena

B) Nazwa kryterium: Czas dostawy: od momentu przygotowania potrawy do jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego

waga: 30%

W zależności od zadeklarowanego czasu dostawy Wykonawca otrzyma:

- 10 punktów za zadeklarowanie czasu dostawy: powyżej 50 min

- 20 punktów za zadeklarowanie czasu dostawy: od 31 minut do 50 min

- 30 punktów za zadeklarowanie czasu dostawy: do 30 min

C) Nazwa kryterium: doświadczenie technologa żywienia zbiorowego lub dietetyka przy kontrolowaniu, nadzorowaniu, przygotowywaniu i dostawy posiłków do przedszkoli lub szkół lub przedszkoli i szkół

Waga: 10%

W zależności od wykazanego doświadczenia , Wykonawca otrzyma:

- 10 punktów za wykazanie zatrudnienia technologa żywienia zbiorowego z minimum 3 letnim stażem (Zamawiający dopuszcza sumowanie umów, świadectw pracy)

 Załączniki do pobrania: