Sitno, 2017-11-14

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Sitno na dzień 21 listopada 2017 r. na godz. 1600 

 

Proponowany porządek obrad: 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie ustalenia wysokości procentowej opłaty adiacenckiej (237);

-        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok. (238;)

-        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok. (239);

-        w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (240);

6.      Omówienie projektu budżetu na 2018 r. (dyskusja).

7.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

8.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

9.      Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Krzysztof Klikicki