Sitno, 2017-08-18

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Sitno na dzień 25 sierpnia 2017 r. na godz. 1200 .

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Urszuli Kapłon (211);

-        zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sitno dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (212)

-        w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (213)

-        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017 -2026 (214)

5.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

7.      Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Krzysztof Klikicki