LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=pIkClproH-E

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
-  w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (205);
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017 –2026 (206);
-  w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno;(207)
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Lustracja terenu gminy Sitno dotycząca potrzeb remontowych i inwestycyjnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.