Sitno, 2017-06-23

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Sitno na dzień 30 czerwca 2017 r. na godz. 1200 .

 

Proponowany porządek obrad sesji:

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2017 (205);

-        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2017 –2026 (206);

-        w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno;(207)

6.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

7.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

8.      Lustracja terenu gminy Sitno dotycząca potrzeb remontowych i inwestycyjnych.

9.      Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Krzysztof Klikicki