Aby wyświetlić film prosimy kliknąć w poniższy link:

https://www.youtube.com/watch?v=2u500p1JA8Y


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2016 (168);
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (169);
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 rok (170);
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Sitno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (171);
- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w Gminie Sitno(172)
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.