Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

Informacja o stanie mienia komunalnego

 


I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnegoCzęść opisowa :

Mienie komunalne zostało nabyte w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Wielkości powierzchniowe kształtują się następująco w miejscowościach :


  1. S i t n o

Ogółem 36,16 ha

w tym :

drogi gminne 32,97ha

grunt pod budynkiem Urzędu Gminy i Komisariatu Policji 0,20 ha

grunt zabudowany budynkiem ośrodka zdrowia 0,14 ha

grunt pod budynkiem byłej zlewni mleka 0,08 ha

grunt stanowiący drogi dojazdowe do U.G. i budynków po SKR 0,17 ha

grunt pod Gminnym Ośrodkiem Kultury 0,15 ha

grunt pod remizą strażacką 1,37ha

grunty użyteczności publicznej 0,66 ha

grunt po byłym Kółku Rolniczym 0,38 ha

cmentarze wojenne 0,04 ha

W użytkowaniu wieczystym są grunty :

-pod BS Sitno ( 0,05 ha)

-pod zlewnią mleka (0,05 ha)

-ujęcie wody 0,38 ha – oddane w zarząd dla Zakładu Wodociągów

-grunty szkolne – oddane w zarząd – 3,41 ha


Prawo własności do powyższych gruntów zostało nabyte na podstawie decyzji Wojewody nr nr : GKGG.VI.828-37/14/91 , GKGG.VI.828-37/24/91, G.VI.828-

-37/54/93 , GKGG.VI.828-37/57/94 , GKGG.VI.828-37/65/95, GKGG.VI.828-37/48/91, GKGG.VI.828-37/31/91 , G.VI.828-37/67/96, GKK.VI.828-37/74/97,

G.VI.7242-39/4/96, akt not. rep .A nr 223/2002 z dnia 8.02.2002 r., akt not. rep. A nr 1271/2003 z dnia 17.03.2003 r.

  1. C z o ł k i


Ogółem 10,46 ha

w tym :

drogi gminne 9,71ha

grunt pod remizą strażacką 0,14ha

grunt szkolny 0,61ha


Własność powyższych gruntów gmina nabyła na podstawie decyzji Wojewody Zamojskiego nr nr GKGG.VI.828-37/10/91, GKGG.VI.828-37/23/91, GKGG.VI.828-37/53/93 ,G.VI.7242-39/12/97

  1. K o r n e l ów k a

Ogółem: 5,33 ha

w tym:

drogi gminne 4,51 ha

grunt pod remizą 0,21 ha

grunt rolny 0,58 ha

grunt po byłej zlewni mleka 0,03 ha

grunt szkolny - 1,84 ha - oddany w zarząd

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty pod sklepem - 0,05 ha

Własność powyższych gruntów określają decyzje Wojewody Zamojskiego

nr nr GKK.VI.828-37/73/97, GKGG.VI.828-37/4/91,GKGG.VI-37/30/91,

G.VI.828-37/62/95 , G.VI.7242-39/3/96, G.VI.828-37/59/94 ,

Decyzje Wojewody Lubelskiego RR/Z GR.7710-1/84/02 , RR/Z.IV.7710/3/2/04

4. J a n ó w k a

Ogółem:2,39 ha

w tym :

drogi gminne 2,26 ha

boisko szkolne 0,13 ha


Grunty te stanowią własność gminy na podstawie decyzji Wojewody Zamojskiego nr nr GKGG.VI.828-37/17/91, GKK.VI.828-37/70/97

5. R o z d o ł y

Ogółem: 7,80 ha

w tym:

drogi gminne 6,86 ha

grunt pod remizą strażacką 0,10 ha

grunty szkolne 0,76 ha

grunty pod cmentarzem 0,08 ha


Własność gruntów została nabyta na podstawie decyzji Wojewody Zamojskiego nr nr GKGG.VI.828-37/5/91 , GKK.VI.828-37/71/97, GKGG.VI.828-37/55/94,GKK.VI.828-37/72/97, GKGG.VI.828-37/55/94 , GKGG.VI.828-37/22/91, RR.Z.IV/7723/3-1/05, RR/Z.7723-2/49/05

6. S t a n i s ł a w k a

Ogółem : 9,17 ha

w tym :

drogi gminne 6,23 ha

grunt szkolny 1,00 ha

grunt pod byłą zlewnią mleka 0,01 ha

grunt pod remizą strażacką 0,08 ha

grunt rolny o pow. 0,30 ha i udział 120/320 z pow.0,80 ha 0,60 ha

grunt rolny 1,25 ha

grunt pod ujęciem wody - 0,17 ha oddany w zarząd dla Zakładu Wodociągów

Własność gruntów uregulowana została w drodze decyzji Wojewody

Zamojskiego nr nr GKGG.VI.828-37/32/91, akt not.rep.A nr 12359/93,

G.VI.828-37/56/94, G.VI.7242-39/1/96 , G.VI.828-37/68/97, G.VI.828-37/69/97

decyzji Wojewody Lubelskiego RR/Z.GR.7710-1/82/02, RR/Z.IV.7710-3/6/04

7. H o r y s z ó w P o l s k i

Ogółem: 38,31 ha

w tym :

drogi gminne 36,46 ha

grunt pod budynkiem magla 0,08 ha

grunty przeznaczone pod wysypisko, wylewisko 1,66 ha

grunt przy budynku mleczarni 0,11 ha

grunty szkolne - 1,85 ha – oddane w zarząd

grunt pod zlewnią mleka – 0,17 ha – w użytkowaniu wieczystym

Powyższe grunty są własnością gminy Sitno na podstawie decyzji Wojewody Zamojskiego nr :GKGG.VI.828-37/26/91, GKGG.VI.828-37/39/91,

GKGG.VI.828-37/43/91,GKGG.VI.828-37/41/91, G.VI.7242-39/2/98 ,

akt not.rep.A nr 2334/97, decyzji Wojewody Lubelskiego nr RR/Z.VI.7710-3/3/04

8. K o l o n i a H o r y s z ó w P o l s k i

ogółem: 6,61 ha

w tym :

drogi gminne 6,61 ha

Grunty zostały nabyte w drodze decyzji Wojewody Zamojskiego nr

GKGG.VI.828-37/20/91, G.VI.828-37/37/94,

9. N o w a K o l o n i a H o r y s z ó w

ogółem : 5,5394ha

w tym:

drogi gminne 5,4603 ha

grunt przy sklepie 0,0791 ha

Grunty te zostały nabyte na podstawie decyzji Wojewody Zamojskiego

Nr GKGG 828-37/15/91, akt not. Rep.A nr 5720/2006 z dn. 4.10.2006r. I na podst. Aktu not. Nr 2645/2008 z dn. 23.06.2008r. /624m2/

10. W ó l k a H o r y s z o w s k a

ogółem : 3,75 ha

w tym :

drogi gminne 3,75ha

Własność gruntów uregulowana została w drodze decyzji GKGG.VI.828-37/9/91, oraz nr GKGG.VI.828-37/18/91

11. S t a b r ó w

ogółem: 20,70 ha

w tym:

drogi gminne 19,03 ha

grunt po byłym SKR 0,51 ha

grunty użyteczności publicznej 0,68 ha

grunty szkolne 0,48 ha


Własność powyższych gruntów gmina Sitno nabyła na podstawie decyzji Wojewody Zamojskiego nr GKGG.VI.828-37/29/91, GKGG.VI.828-37/13/91,

GKGG.VI.828-37/49/91 ,akt not.rep. A nr 1164/93, G.VI.828-37/49/97, G.VI.7242-39/11/97

12. J a r o s ł a w i e c

ogółem:27,7408 ha

w tym :

grunty użyteczności publicznej 0,33 ha

tereny zieleni 0,6446 ha

drogi gminne 24,3829 ha

grunty zabudowane 0,75 ha

grunty niezabudowane 0,97 ha

grunty zajęte pod chodnik i drogę 0,5915 ha

grunty nabyte od P. Namroży pod rów odw. 0,0718 ha

grunt szkolny – 1,18 ha - oddany w zarząd

grunty zajęte pod ujęcie wody i przepompownię ścieków – 0,33 ha – oddane

w zarząd dla Zakładu Wodociągów, w użytkowamiu wieczystym znajduje się

grunt o pow. 0,04 ha pod budynkiem sklepu GS”SCH.”


Prawo własności gruntów gmina uzyskała na podstawie decyzji Wojewody

Zamojskiego nr G.VI.7242-39/10/97, GKGG.VI.828-37/61/95 ,GKGG.VI.828-

-37/66/96 , GKGG.VI.828-37/21/91, GKGG.VI.828-37/3/91 ,akt not.rep.A nr

6171/2001 z dnia 21.12.2001, akt not. rep. A nr 2268/2002 z dnia 24.05.2002

akt not. rep. A nr 7126/2003 z dnia 6.11.2003r. akt not. Rep. A nr 3794/05

z dnia 16.09.2005 r., akt not. Rep. A nr 1802/2006 z dnia 2.06.2006r.,

akt not.Rep.A 5406/2007 z dnia 20.12.2007r.

13. J a r o s ł a w i e c - K a r p

ogółem :1,42 ha

w tym:

drogi gminne 1,42 ha


Stan prawny powyższych gruntów został uregulowany poprzez decyzje

Wojewody Zamojskiego nr GKGG.VI.828-37/11/91, GKGG.VI.828-37/16/91.

14. B o ż y d a r

ogółem :7,11 ha

w tym :

drogi gminne 5,20 ha

grunt szkolny 1,91ha

Własność gruntów została stwierdzona na podstawie decyzji Wojewody

Zamojskiego nr GKGG.VI.828-37/28/91, GKGG.VI.828-37/7/91

15. C z e ś n i k i

ogółem:14,95 ha

w tym:

drogi gminne 14,95ha

grunty szkolne – 1,86 ha – oddane w zarząd


Własność gruntów stwierdzona została na podstawie decyzji Wojewody

Zamojskiego nr GKGG.VI.828-37/6/91, GKGG.VI.828-37/25/91,

GKGG.VI.828-37/46/91, G.VI.7242-39/9/97.

Działka pod budynkiem zlewni mleka o pow.0,05 ha została przekazana w

użytkowanie wieczyste.


16. K o l o n i a C z e ś n i k i

ogółem:11,35 ha

w tym :

drogi gminne 10,42 ha

grunt użyteczności publicznej 0,54 ha

grunt pod sklepem 0,05 ha

grunty szkolne 0,34 ha

Własność w/w gruntów gmina Sitno nabyła na podstawie decyzji Wojewody

Zamojskiego nr GKGG.VI.828-37/19/91, GKGG.VI.828-37/12/91,

GKGG.VI.828-37/12/91, GKGG.VI.828-37/64/95, G.VI.7242-39/8/96


Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Seń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Seń
Data wprowadzenia:2008-06-30 09:25:51
Opublikował:Krzysztof Seń
Data publikacji:2008-06-30 09:27:08
Ostatnia zmiana:2008-06-30 09:28:00
Ilość wyświetleń:3398

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij