LINK DO FILMU:

https://sitno.sesja.pl/portal/videos/805c6f38-6b9b-43c8-9315-71de1711bfe0

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sitno.

5. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:

a) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok (250),

b) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sitno na 2022 rok (251),

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sitno na rok 2022 (252),

d) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sitno (253),

e) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Sitno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (254),

f) zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metod i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (255),

g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 rok (256),

h) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sitno, położonej w Sitnie, oznaczonej jako działka ewid. nr 532/8 (257),

i) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sitno na rok 2021 (258),

j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2021-2027 (259).

7.     Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

8.     Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

9.     Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/Władysław Wydmański