LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=5AsHm2MtFNQ&feature=youtu.be

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
5. Debata nad raportem o stanie gminy.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:
-
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Sitno za 2019 rok (135);
-
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Sitno z wykonania budżtu za 2019 r. (136);
-
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sitno z tytuł wykonania budżtu za 2019 rok (137);
-
zmieniająa uchwałęw sprawie planu ustalająego formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłt za kształenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalnośi i form kształenia nauczycieli objęych dofinansowaniem na 2020 r (138);
-
zmieniająa uchwałęw sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołch i przedszkolach prowadzonych przez GminęSitno (139);
-
zmieniająa uchwałęw sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołysów (140);
-
w sprawie przystąienia do sporzązenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (141);
-
w sprawie zmiany uchwał budżtowej gminy na rok 2020 (142);
-
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2020 -2026(143);
7. Sprawozdanie z działlnośi Wóta w okresie mięzysesyjnym;
8. Interpelacje i zapytania radnych - odpowiedzi;
9. Zamknięie obrad sesji.

Przewodnicząy Rady Gminy
/-/Włdysłw Wydmańki