LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=fckFdKjendA

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2. Powołanie komisji uchwał i wniosków

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji;

4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;

5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:

-  w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sitno w 2020 r. (94);

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (95);

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019 – 2026 (96);

- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (97);

- w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (98);

- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2020”(99)

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;

7. Interpelacje i zapytania radnych - odpowiedzi;

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Władysław Wydmański