LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=5xiAy_cyveY

Porządek obrad:    

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;
5. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych (61);
- w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 (62);
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty(63);
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej(64);
- w sprawie uchwalenia statutu gminy Sitno(65);
- w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (66)
- w sprawie likwidacji GIMNAZJUM IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO
W JAROSŁAWCU(67);
- w sprawie likwidacji GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE(68);
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański