Sitno, 2019-02-15

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję „VI” sesję Rady Gminy Sitno na dzień 22 lutego 2019 r. na godz. 1200.

Proponowany porządek obrad:

                                              

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Podjęcie uchwał:

-        zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok (35);

-        w sprawie udzielenia przez Gminę Sitno pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu

z przeznaczeniem na dofinansowanie superwizji dla Oddziału Terapii i Uzależnień

od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy (36);

-        zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Sitno (37);

-        uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (38)

-        w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (39)

-        w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (40)

-        w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019 (41)

-        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2019–2026 (42).

6.      Sprawozdanie za rok 2018 z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie z Realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz wykaz Potrzeb w Zakresie Pomocy Społecznej.

7.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

8.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

9.      Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Władysław Wydmański