Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitno za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitno za 2016 rok  

 

 

 

I. Wstęp

 

1. Cel przygotowania analizy

            Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitno, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy

            Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

 

II. Zagadnienia ogólne

            W okresie 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowane było przez firmę EKOMEGA Legieć Małek Sp. j. ul. Szklarniowa 1 C, 22-400 Zamość, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.    

            Na terenie Gminy Sitno funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji,  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków (powstałe w gospodarstwie domowym).

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za osobę:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie – 5,00 zł miesięcznie, od 01.10.2016 r. – 6,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 8,00 zł miesięcznie, od 01.10.2016 r. – 10,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami uzależniona jest od pojemności pojemnika/worka, zgodnie z uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości nie rzadziej niż raz na miesiąc, a selektywnie zebrane odpady odbierane są nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

            Na terenie Gminy Sitno nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie z zawartą umową przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpady przekazywane były do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Odpady zielone gromadzono na terenach nieruchomości w kompostownikach.

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

            W 2016 r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych             

            Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sitno  zamknęły się kwotą 417 813,93 zł. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości     i porządku w gminach składały się na nie koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) obsługi administracyjnej systemu.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. kształtują się następująco:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 372 217,52 zł;

- naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 396 566,51 zł;

- nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 26 810,54 zł.

            Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. Wobec osób, które nie złożyły deklaracji wszczynane są wymagane prawem postępowania administracyjne.

            W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia.

 

4. Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016 r. – 6863 osoby. 
W deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych w Urzędzie Gminy ujętych zostało 5308 osób. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z przebywania części osób poza miejscem stałego zameldowania.    

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1     

Gmina Sitno przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.       

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

Kod wytwarzanych odpadów komunalnych

Rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych

Masa wytwarzanych odpadów komunalnych

 [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3,300

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

29,030

15 01 07

Opakowania ze szkła

92,340

16 01 03

Zużyte opony

12,000

19 08 01

Skratki

1,660

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne                 i elektroniczne inne niż wymienione           w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

0,150

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji 

8,700

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

492,560

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione    w innych podgrupach

76,300

RAZEM

716,040

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 1,82 % (przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 45 %).

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 35,12 % (przy wymaganym minimalnym poziomie 18 %).

 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 zostały poddane procesom przetwarzania – R12 w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. W wyniku mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zostały wytworzone frakcje odpadów o kodzie 19 12 12. Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przekazanych do składowania w roku 2016 wyniosła 11,100 Mg.

 

            Niniejsza analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitno w 2016 r. pozwala ocenić system pozytywnie. Przede wszystkim należy zauważyć, że gmina osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów selektywnie zebranych oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazywanych do składowania.

           

Sporządziła: Agata Grosman

28.04.2017 r.

Wójt Gminy Sitno

/-/ Marian Tadeusz Bernat

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2018-11-19 12:46:07
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2018-11-19 12:52:16
Ostatnia zmiana:2018-11-19 12:52:35
Ilość wyświetleń:203
Urząd Gminy Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij