LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=XKN90rIprCk

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno (296);
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno dotyczącej działek nr 712/2, 712/12 i 712/13 położonych w m. Horyszów Polski z przeznaczeniem pod biogazownię oraz panele fotowoltaiczne (297);
- zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Sitno (298);
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 (299);
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018–2026 (300);
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki