Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno dotyczącej działek nr 440/8, 440/9 i 440/10 położonych w obrębie geodezyjnym Jarosławiec

Sitno, 2018.09.18

 O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno dotyczącej działek nr 440/8, 440/9 i 440/10 położonych w obrębie geodezyjnym Jarosławiec

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Sitno Nr XLIV/246/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno

 

WÓJT GMINY SITNO ZAWIADAMIA

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno dotyczącej działek nr 440/8, 440/9 i 440/10 położonych w obrębie geodezyjnym Jarosławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 września 2018 r. do 19 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, w pokoju nr 14, w godz. 700-1500.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, w pokoju nr 10, w godz. 1000-1200.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu  może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sitno, na adres Urzędu Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, z dopiskiem ,,zmiana planu – Jarosławiec”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 listopada 2018 r.

            Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

            Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

            Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno dotyczącej działek nr 440/8, 440/9 i 440/10 położonych w obrębie geodezyjnym Jarosławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 26 września 2018 r. do              19 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, w pokoju nr 14, w godz. 700-1500.

            Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 26 września 2018 r. do dnia 08 listopada  2018 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres ugsitno@sitno.gmina.pl.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sitno. Uwagi i wnioski złożone po 08 listopada 2018 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Sitno
                                                                                      /-/ Marian Tadeusz Bernat

  

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2018-09-18 14:12:32
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2018-09-18 14:15:52
Ostatnia zmiana:2018-09-18 14:17:58
Ilość wyświetleń:221

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij