LINK DO FILMU:

https://www.youtube.com/watch?v=AKjXFokc41k

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sitno;
- w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Sitno;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026;
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Lustracja terenu gminy Sitno dotycząca potrzeb remontowych i inwestycyjnych.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Krzysztof Klikicki