Sitno, 2018-06-21

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

 

 gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ) zwołuję „ L ” sesję Rady Gminy Sitno

 
na dzień 28 czerwca 2018 r. na godz. 1200

 

Proponowany porządek obrad:                                         

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Podjęcie uchwał:

-        w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej (278);

-        w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sitno (279);

-        w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Sitno (280);

-        w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018 (281);

-        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2018-2026 (282);

6.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

7.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

8.      Lustracja terenu gminy Sitno dotycząca potrzeb remontowych i inwestycyjnych.

9.      Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Krzysztof Klikicki