Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Sitno o sprzedaży nieruchomości

 

                                                                   Sitno dnia, 10.01.2018r.        

 

 

WÓJT GMINY SITNO

O G Ł A S Z A

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490)

– podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny
ograniczony na sprzedaż  nieruchomości
stanowiących  własność Gminy Sitno.
Przedmiotem  przetargu są nieruchomości: grunty do produkcji rolnej podane w wykazie wywieszonym w dniu 28 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sitno oraz w n/w sołectwie

Obręb: ROZDOŁY, ZA1Z/00055333/9 - działka nr 123/2 o pow. 2,90 ha - cena wywoławcza 42 250,00 zł, wadium 10% ceny wywoławczej 4 300,00 zł.

Działka rolna częściowo zadrzewiona.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018r. w lokalu nr 10 Urzędu Gminy Sitno - o godzinie 1200.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

Gmina Sitno nie odpowiada za wady ukryte zbywanych nieruchomości, w tym także za nieujawnione w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie jest zabudowana i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią.

Nabywcą nieruchomości rolnej objętej ogłoszeniem może być wyłącznie osoba ( rolnik indywidualny) spełniająca określone warunki wynikające z przepisów art. 2a ust.1 i2 oraz art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( tj. Dz. U. 2016 poz. 2052 z późn. zm.). Wskazane przepisy uzasadniają konieczność zastosowania przetargu ograniczonego. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych ( Oddział Terenowy w Lublinie ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin) wyrażona w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.      Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, należy wpłacić w pieniądzu do 20.02. 2018r. na konto Urzędu Gminy Sitno: nr PBS Zamość O/Sitno
09 9644 1046 2004 4600 4725 0001. Wniesienie wadium z zachowaniem terminu, uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.
Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego, wadium przepada na rzecz gminy. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Złożenie poświadczonego przez Wójta ( burmistrza, prezydenta) oświadczenia potwierdzającego osobiste prowadzenie, od co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego podaniem łącznej powierzchni użytków rolnych oraz miejsce położenia gruntów do dnia 20.02.2018r.

2.      Złożenie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały, od co najmniej 5 lat na terenie danej gminy do dnia 20.02.2018r.

3.      Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych do dnia 20.02.2018r. w sekretariacie Urzędu Gminy- w przypadku osób prowadzących gospodarstwa rolne okres krótszy niż 5 lat.

4.      Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu oraz stanem przedmiotu sprzedaży, granicami nieruchomości przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

5.      Przedłożenie dokumentów stwierdzających tożsamość ( w przypadku osób prawnych aktualny odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oraz dowód wpłaty wadium.

6.      Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

7.      ANR przysługuje z mocy prawa pierwokup, za wyjątkiem przypadku, gdy, w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rolnego, do powierzchni nie większej niż 300ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 084 611 39 44 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 13.

Wójt Gminy Sitno

/-/ Marian Tadeusz Bernat

                                                                                     

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2018-01-15 09:49:27
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2018-01-15 09:53:47
Ostatnia zmiana:2018-01-15 10:50:07
Ilość wyświetleń:315
Urząd Gminy Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij