Film dostępny poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=i5YpgY1DI_s


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (193);
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitno (194);
- w sprawie zamiaru przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017-2026 (195);
6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
8. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
9. Zamknięcie obrad sesji.