Sitno, 2017-03-24

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Sitno na dzień 31 marca 2017 r. na godz. 1200 .

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 

1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.      Podjęcie uchwał:

-        zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Sitno (181);

-        zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na których Radnym Rady Gminy w Sitnie przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych (182);

-        w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Sitnie (183);

-        w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego(184);

-        w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Sitno dla gminy Komarów-Osada w celu partycypowania w kosztach działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, gdzie uczęszczają osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami gminy Sitno (185);

-        w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej(186);

-        zmieniająca uchwałę w sprawie określenia: kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, liczby punktów za każde z kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów(187);

-        w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sitno na lata 2017 – 2019”(188);

-        w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, liczby punktów za każde kryterium, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów(189);

-        w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sitnie oraz ustalenia jej składu osobowego(190);

6.      Sprawozdanie z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za Rok 2016 oraz Wykaz Potrzeb w Zakresie Pomocy Społecznej.

7.      Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno za rok 2016.

8.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

9.      Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.

10.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Krzysztof Klikicki