Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
- w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2017r. Zespołu Szkół w Sitnie;
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
8. Zamknięcie obrad sesji.