Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitno za 2015 rok  

 

  

I. Wstęp

 

1. Cel przygotowania analizy

            Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sitno, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

2. Podstawa prawna sporządzenia analizy

            Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

 

II. Zagadnienia ogólne

            W okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowane było przez firmę EKOMEGA Legieć Małek Sp. j. ul. Szklarniowa 1 C, 22-400 Zamość, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego.   

            Rada Gminy Sitno uchwałą Nr XXXIII/189/2013 z dnia 28 marca 2013 r. określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia ww. usług. Ustalono, iż odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością:

- zmieszane odpady komunalne – co najmniej jeden raz w miesiącu;

- selektywnie zebrane odpady – jeden raz na trzy miesiące.

            Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w systemie workowym:

- worek w kolorze żółtym – plastikowe butelki po napojach, chemii gospodarczej oraz inne tworzywa sztuczne;
- worek w kolorze białym i zielonym – szkło opakowaniowe białe i kolorowe (butelki po napojach, słoiki itp.);
- worek w kolorze niebieskim – makulatura;
- opakowanie własne np. torebka foliowa – zużyte baterie.  

 

Na terenie Gminy Sitno funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do którego właściciele nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

            Na terenie Gminy Sitno nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.      Zgodnie z zawartą umową przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpady przekazywane były do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kolonii Dębowiec. Odpady zielone gromadzono na terenach nieruchomości w kompostownikach.

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

            W 2015 r. na terenie Gminy Sitno uruchomiono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK zlokalizowany jest w Sitnie (plac GS) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500.  

 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych             

            Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sitno zamknęły się kwotą 307 188,51 zł. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składały się na nie koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej systemu.

           

 Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2015 r.                     – 31.12.2015 r. kształtują się następująco:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 310 313,19 zł;

- naliczania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 322 547,50 zł;

- nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 31 816,50 zł.

            Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. Wobec osób, które nie złożyły deklaracji wszczynane są wymagane prawem postępowania administracyjne.

            W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia.

 

4. Liczba mieszkańców

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2015 r. – 6912 osób. W deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych w Urzędzie Gminy ujętych zostało 5498 osób. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z przebywania części osób poza miejscem stałego zameldowania.    

 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1     

Gmina Sitno przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.        

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

 

Kod wytwarzanych odpadów komunalnych

Rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych

Masa wytwarzanych odpadów komunalnych

 [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3,4

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

25,0

15 01 07

Opakowania ze szkła

88,2

16 01 03

Zużyte opony

0,4

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne  i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,1

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji 

25,6

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

475,0

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

39,3

RAZEM

657,0

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 10,9 % (przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50 %).

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy – 36,8 % (przy wymaganym minimalnym poziomie 16 %).

 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy

 

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania [Mg]

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  z mechanicznej obróbkiodpadów inne niż wymienione  w 19 12 11

66,4

 

Zmieszane odpady komunalne przekazywane były do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kolonii Dębowiec i poddawane mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu.

Odpady zielone były gromadzone na terenach nieruchomości w kompostownikach.

 

 

Sporządziła: Agata Grosman

 

Wójt Gminy Sitno

/-/ Marian Tadeusz Bernat