Zamknij okno Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Sitno, dnia 06.07.2018 r.

 

GK.6220.1.2018.KM

 

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

  

Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że na wniosek Pełnomocnika Powiatu Zamojskiego ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość – Pana Dawida Blicharza ul. Janowska 36/1, 23-400 Biłgoraj zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3241L Wolica Uchańska – Majdan Żukowski – Sitno w m. Rozdoły, Janówka, Kol. Sitno i nr 3244L Czołki – Kornelówka – dr. pow. 3241L w m. Czołki, Kornelówka, Kol. Sitno”.

 

Jednocześnie zawiadamiam o wystąpieniu Wójta Gminy Sitno do:

 

1.      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu,

2.      Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu,

3.      Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie - Zarządu Zlewni w Zamościu,

 

z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Z treścią wniosku oraz jego załącznikami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno, pok. nr 15 w godzinach od 700 do 1500.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Sitno.

           

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 9 lipiec 2018 r.

 

Wójt Gminy Sitno
/-/ Marian Tadeusz Bernat

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2018-07-09 10:20:48
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2018-07-09 10:25:19
Ostatnia zmiana:2018-07-09 10:25:33
Ilość wyświetleń:219