Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

OGŁOSZENIE  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

na realizację  zadań gminy  o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

 

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz  Uchwały  Nr LV/310/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2019”

 

Wójt Gminy Sitno

Ogłasza - otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.   poprzez:  przygotowanie i prowadzenie drużyn  piłki nożnej - juniorów i seniorów  w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim  święcie Sportu LZS, organizację imprez sportowo - rekreacyjnych oraz dostosowanie boiska do wymogów PZPN Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań  w budżecie Gminy Sitno  w 2019 roku   wynosi  120 000,00 zł. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne - prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy oraz gminne jednostki organizacyjne posiadające aktualny statut. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). Ofertę należy złożyć zgodnie  z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia  24 października  2018 r.- (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2057) - w sprawie wzoru oferty i  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację  jest:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadań publicznych proponowanych do realizacji,

- terminy i miejsca realizowanych  zadań publicznych,

- zamieszczenie w formularzu wymaganych informacji,

- dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

-  przedstawienie  sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za miniony okres,

- aktualny statut, protokół z ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego,

- oświadczenie, że wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.  

                                                                                                                                                                              Oferty należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie  pok. nr 9, Sitno 73, 22-424 Sitno w kopertach zaklejonych z dopiskiem Konkurs Ofert „Kultura Fizyczna i Sport” 
do dnia 25.02.2019 roku do godz. 12°°.     
                                                                                                                                                                                                              

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania zostaną wzięte pod uwagę:

-  ocena zgłoszonych możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

-  ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

-  zadeklarowana przez podmiot składający ofertę  jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale, których ma być realizowane zadanie, w tym praca społeczna członków,

-  wysokość dotacji która jest przeznaczona na realizację zadania,

-  analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

-  zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 25.02.2018 r. o godz. 1215 w siedzibie Urzędu Gminy Sitno – pok. nr 10.  Konkurs ma charakter jawny.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie do 28.02.2019 roku, a wyniki konkursu dotyczącego realizacji zadań gminy  o charakterze pożytku publicznego zostaną  natychmiast podane do publicznej wiadomości.

Wysokość środków finansowych – dotacji na realizację zadań  publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w latach poprzednich wynosiła:

 w 2018 roku  120 000,00 zł. - zadania  zrealizował Gminny Klub Sportowy „POTOK” Sitno,  wybrany  w otwartym konkursie ofert, natomiast w 2017 roku  dotacja wynosiła również 120 000,00. zł.  i zadania  realizował  Gminny Klub Sportowy „POTOK” Sitno,  wybrany w otwartym konkursie ofert.

                                                  Wójt Gminy Sitno
/-/ Krzysztof Seń       

Załączniki

skanowanie0001 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2019-02-01 11:06:53
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2019-02-01 11:12:42
Ostatnia zmiana:2019-02-01 11:12:42
Ilość wyświetleń:246
Urząd Gminy Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij