Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

P O S T A N O W I E N I E

Sitno, 2018.02.12

GK.6220.1.2017

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o., BT 12051 SITNO na działce nr 2069 ob. 0013 Sitno, jednostka ewid. 062009_2 w miejscowości Sitno, woj. lubelskie”

p o s t a n a w i a m

1) zawiadomić, że sprawy nie można załatwić w terminach wskazanych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego z uwagi na zmianę przepisów dotyczących uzyskiwania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) wskazać nowy termin załatwienia sprawy – do 30 marca 2018 r.

 

U z a s a d n i e n i e

            Zawiadomieniem z dnia 17 listopada 2017 r. organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Wójt Gminy Sitno wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o., BT 12051 SITNO na działce nr 2069 ob. 0013 Sitno, jednostka ewid. 062009_2 w miejscowości Sitno, woj. lubelskie”.

            Przedmiotowa sprawa wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zmierzającego do ustalenia czy należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Do tego obliguje art. 63 i 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

            Dnia 07 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Sitno wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W toku postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu poinformował, że organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie. Dnia 05 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Sitno otrzymał przedmiotową opinię od Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.             

            Dnia 15 stycznia 2018 r. Wójt Gminy Sitno zawiadomił strony postępowania
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 

            W trakcie toczącego się postępowania w dniu 01 stycznia 2018 r. wszedł w życie przepis  art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), który stanowi: „Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566) oraz decyzji, przed wydaniem, których przeprowadza się ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, stosuje się przepisy niniejszej ustawy oraz ustawy zmienianej w art. 509 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”.

            Powyższy przepis nakłada na Wójta Gminy Sitno obowiązek uzyskania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dodatkowego organu – właściwego do wydania oceny wodnoprawnej tj. dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Dnia 06 lutego 2018 r. Wójt Gminy Sitno wystąpił o stosowną opinię w tym zakresie.    

            Ze wszystkich powyższych względów organ nie mógł załatwić sprawy w przewidzianych ustawowo terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Sitno wskazuje nowy termin załatwienia sprawy – do 30 marca 2018 r.

P o u c z e n i e

            Zgodnie z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (bezczynność) bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie – Wójta Gminy Sitno. 

 Wójt Gminy Sitno

/-/ Marian Tadeusz Bernat

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik Polkomtel Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa – Pan Łukasz Kuciejczyk Electronic Control Systems S.A., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa.    

2.      Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika.

3.      A/a. 

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2018-02-14 13:29:05
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2018-02-14 13:30:19
Ostatnia zmiana:2018-02-14 13:34:54
Ilość wyświetleń:232

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij