Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie - na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 r.

Działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XL/215/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 29 września 2017 r. i Uchwały Nr XLI/234/2017 Rady Gminy Sitno z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sitno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sitno na rok 2018”

 

Wójt Gminy Sitno

Ogłasza - otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. poprzez: przygotowanie i prowadzenie drużyn piłki nożnej - juniorów i seniorów w rozgrywkach międzyklubowych w piłce nożnej, upowszechnianie lekkoatletyki i gier zespołowych, przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu LZS oraz organizację imprez sportowych Gminy Sitno w 2018 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w budżecie Gminy Sitno w 2018 roku wynosi 120 000,00 zł. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku, a realizacja zadań powinna przebiegać zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na ich realizację.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne - prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy oraz gminne jednostki organizacyjne posiadające aktualny statut. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. - (Dz. U.  z 2016 r., poz. 1300) - w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację jest:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadań publicznych proponowanych do realizacji,

- terminy i miejsca realizowanych zadań publicznych,

- zamieszczenie w formularzu wymaganych informacji,

- dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

- przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za miniony okres,

- aktualny statut, protokół z ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego,

- oświadczenie, że wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.  

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Sitnie pok. nr 9, Sitno 73, 22-424 Sitno w kopertach zaklejonych z dopiskiem Konkurs Ofert „Kultura Fizyczna i Sport” do dnia  23.02. 2018 roku do godz.1200

Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania zostaną wzięte pod uwagę:

- ocena zgłoszonych możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

- ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- zadeklarowana przez podmiot składający ofertę, jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale, których ma być realizowane zadanie, w tym praca społeczna członków,

- wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,

- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

- zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 23.02.2018 r. o godz. 1215

w siedzibie Urzędu Gminy Sitno – pok. nr 10. Konkurs ma charakter jawny.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28.02.2018 roku, a wyniki konkursudotyczącego realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego zostaną natychmiastpodane do publicznej wiadomości.

Wysokość środków finansowych – dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w latach poprzednich wynosiła: w 2017 roku 120 000,00 zł. - zadania zrealizował Gminny Klub Sportowy „POTOK” Sitno, wybrany w otwartym konkursie ofert, natomiast w 2016 roku dotacja wynosiła 110 000,00. zł.  i zadania  realizował  Gminny Klub Sportowy „POTOK” Sitno,  wybrany w otwartym konkursie ofert.

 

                                                                                Wójt Gminy Sitno

/-/ Marian Tadeusz Bernat

                 

 

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2018-01-31 12:23:38
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2018-01-31 12:49:38
Ostatnia zmiana:2018-01-31 12:52:35
Ilość wyświetleń:263
Urząd Gminy Sitno
Sitno 73, 22-424 Sitno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij