Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Sitno, dnia 28.04.2017 r.

B.271.2.2017


GMINA SITNO
Sitno 73
22-424

wszyscy zainteresowani


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sitno w 2017 r.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Oferty zostały otworzone dnia 21 kwietnia 2017 roku o godz. 9: 15 przez Komisję Przetargową w obecności przedstawicieli Wykonawców.

Zamawiający działając na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia,
że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik Kol. Sitno 84, 22-424 Sitno – oferta Nr 2

Cena oferty brutto: 590 071,50 zł.,

 Uzasadnienie: Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pkt 13 i uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i udzielony okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane.    Oferta uzyskała 100 pkt.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający wezwał Wykonawcę tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik Kol. Sitno 84, 22-424 Sitno, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia na podstawie art. 26 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium tj. cena – 60%; udzielony okres rękojmi i gwarancji - 40 % oraz łączną punktację.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Przyznane punkty w kryterium ”cena”

Przyznane punkty w kryterium „ okres rękojmi i gwarancji”

Łączna

punktacja

 

 

 

 

 

1.

Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” Mokre 24d, 22-400 Zamość

27,11

40,00

67,11

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik                             Kol. Sitno 84, 22-424 Sitno

60,00

40,00

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.                                      ul. Peowiaków 7,
22-400 Zamość

56,44

40,00

96,44


Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w oparciu o art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego Zamawiający nie dokonywał podmiotowej oceny pozostałych Wykonawców
(ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia). Dokonał oceny przesłanek pod kątem odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust.1 ustawy Pzp oraz kryteriów oceny ofert opisanych przez Zamawiającego.

Żadna oferta w niniejszym postępowaniu nie została odrzucona i żaden Wykonawca nie został  wykluczony.

 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień Publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


                                                                                         WÓJT GMINY SITNO

 

                                                                                       /-/ Marian Tadeusz Bernat

                   

 

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2017-04-28 11:28:29
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2017-04-28 11:30:54
Ostatnia zmiana:2017-04-28 11:31:09
Ilość wyświetleń:554

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij