Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Sitnie

Kolorowy pasek

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Oddziałów Przedszkolnych w Jarosławcu

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Oddziałów Przedszkolnych
w Jarosławcu

 

 


Załącznik nr  1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 1

z dnia 30.01.2017 r.

 

 

 

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Jarosławcu

 

 

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

 

 

Podstawy prawne:

 

1.     Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

 

2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).

 

3.     Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz.135)

 

4.     Statut Szkoły Podstawowej w Jarosławcu

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.   Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do oddziałów w trakcie roku szkolnego.
W tym przypadku decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor.

2.   Zapisy Regulamin Rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Jarosławcu zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do oddziałów, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziałów ze względu na to, że szkoła, przy której działają Oddziały Przedszkolne są publiczną placówką ogólnodostępną.

3.   Rejestracja kandydatów do przedszkola odbywa się w formie papierowej

4.    Rekrutacja  prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor. Informacja umieszczana jest
na  tablicy ogłoszeń w holu głównym. Informacja podawana jest na 6 dni przed terminem rekrutacji, po rozpatrzeniu deklaracji rodziców o kontynuowanie wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające już do przedszkola.

5.   Dyrektor podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje
o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do przedszkola.

6.   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora .

7.   Oddziały przedszkolne prowadzą nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

§ 2.

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

1)    Oddziałach przedszkolnych – należy rozumieć Oddziały Przedszkolne w Jarosławcu

2)    dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jarosławcu

3)    Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;

4)    kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w art. 20 c ust. 1 ustawy
o systemie oświaty oraz kryteria określone dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przez dyrektora

5)    liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, które zostały zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną i złożyły wymagane dokumenty
we właściwym czasie;

6)    liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia
z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;

7)    wielodzietności rodziny –należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

8)    samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć, że dziecko jest wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami;

9)    wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji Oddziałów Przedszkolnych w Jarosławcu.

 

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji

 

§ 3.

 

1. Do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/18 przyjmowane są:

 

1)    dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.  w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego

2)    dzieci w wieku od 3 do 5 lat;

3)    w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.

2.   Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w placówce od dnia 01 lutego do
30 marca.

3.   Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.   Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

5.   Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.

6.    Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy, w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok szkolny, w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.

7.   W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje, co do kolejności przyjęcia.

 

§ 4.

 

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 

1)    złożenie karty zgłoszeniowej w sekretariacie szkoły.

2)    postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

3)    podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

4)    postępowanie odwoławcze;

5)    postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

§ 5.

 

1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Sitno.

5. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do przedszkola pierwszego wyboru, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się na zasadach określonych w § 4 postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli na terenie gminy.

6. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 5 ust. 2 – 4  regulaminu.

7. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 15 kwietnia br. Poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola na tablicy ogłoszeń.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

 

 

 

Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 

§ 6.

 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku
o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu przedszkola lub strony www.spjaroslawiec.edupage.org

3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.

4. Do wniosku dołącza się opcjonalnie:

 

1)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata;

3)    orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

4)    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5)    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135
ze zm.);

6)    zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców;

 

5. Dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 – 5 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 i pkt 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu,
o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

9.Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

Rozdział IV

Procedura odwoławcza

 

§ 7.

 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych.

2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5.  Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

 

§ 9.

 

1.Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.

2. Na rok szkolny 2017/18 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego określa dyrektor

3. Regulamin obowiązują z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

 

 

 

 

Dyrektor

 

Agnieszka Herc

 

 

 

Załączniki

Karta zgłoszenia dziecka (212kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Mazurek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Mazurek
Data wprowadzenia:2017-02-01 10:46:39
Opublikował:Robert Mazurek
Data publikacji:2017-02-01 10:50:04
Ostatnia zmiana:2017-02-01 10:50:24
Ilość wyświetleń:363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij